Huurvoorwaarden Camperinspanje.nl

 

Chauffeur
Huurder dient tenminste 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands of internationaal rijbewijs. De camper mag bestuurd worden door de in het contract genoemde bestuurder en medepassagiers die voldoen aan de bovengenoemde eisen.

Instructie
Ruim voor vertrek zal u uitgenodigd worden voor het bijwonen van een uitgebreide uitleg, rondleiding door de camper en instructies. Zo kunt u goed voorbereid op pad. Een instructievideo’s wordt ruim voor uw vertrek via de mail naar u gestuurd zodat u deze voor en eventueel tijdens uw vakantie altijd kunt terug kijken indien nodig. Bij het ophalen van de camper kunt u uiteraard nog eventuele vragen stellen over de werking van de camper en de toebehoren. De instructie is ook in beknopte versie op schrift in de camper aanwezig.

Het gebruik van de camper
Huurder zal de camper uitsluitend op verharde wegen gebruiken. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. De huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 km) het olie- en koelvloeistofpeil meten en de bandenspanning controleren, en zorg dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning.

Kilometers
De camper is kilometervrij. Kosten voor brandstof en ad blue zijn voor rekening van huurder.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is uitsluitend toegestaan in overleg met de verhuurder.

Roken
Roken in de camper is ten alle tijden niet toegestaan. Wordt hiervan afgeweken dan zullen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Huurperiode
De huurperiode loopt in principe van vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur (afwijkende afspraken en huurperiodes staan vermeld op het huurcontract). Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder minimaal €250,- per dag extra in rekening gebracht. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

Verzekering
De camper is verzekerd in alle landen van Europa m.u.v. de vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden (rampgebieden). De betreffende landen staan op de verzekeringskaart die zich bevind in de camper. Wij verzorgen geen annuleringsverzekering, het is wel aan te raden deze af te sluiten.

Annulering
Het eventueel annuleren van de camper in verband met het coronavirus.

Zolang er geen geldig negatief reisadvies is afgegeven naar een gebied is er geen reden om niet te gaan. Het voordeel van het huren van een camper is dat u het voertuig huurt en niet de bestemming; deze valt dus aan te passen naar een andere bestemming. Om deze reden annuleren is dan ook niet van toepassing en hiervoor gelden de normale  huurvoorwaarden. De huurder dient per aangetekende brief/e-mail te annuleren.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;
  • tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom;
  • binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom;
  • vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

Betaling, verzekering en eigen risico
Betaling van de factuur is 50% binnen 7 dagen van de reservering en de resterende 50% uiterlijk 4 weken voor vertrek. De camper is WA+ Casco verzekerd. Het eigen risico voor een huurcamper bedraagt maximaal € 950,- per gebeurtenis en bij boven hoofdschade is dit bedrag maximaal € 1.500,- per gebeurtenis. Indien er sprake is van grove nalatigheid van de huurder worden de werkelijke kosten berekend.

Waarborgsom
De waarborgsom bedraagt € 950,- en deze dient vooraf betaald te worden. Dit kan tot 1 dag voor vertrek via de bank of contant bij het ophalen van de camper. Wij bieden geen mogelijkheid tot betalen met creditcard. Ook is het niet mogelijk de waarborgsom af te kopen. De waarborgsom zal uiterlijk 1 week na huurperiode teruggestort worden mits voldaan is aan de Camperinspanje.eu huurvoorwaarden.

Onderhoud                                                                                                                         
De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank, lege watertank, lege vuilwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient huurder de camper van binnen schoon te maken, de schoon- en vuilwatertanks te legen en zorg te dragen voor een volle brandstoftank. Is dit niet het geval dan zal er een bedrag van € 150,- worden ingehouden van de waarborgsom. De schoonmaak van de buitenzijde is voor de verhuurder, dus de camper mag vies maar niet beschadigd worden ingeleverd.

Schade, pech en ongeval                                                                                                                                
De camper is voorzien van een uitgebreid pechhulp bedrijfslidmaatschap met hulpverlenings-modules zoals wegenwachtservice en vervangend vervoer bij pech in binnen- en buitenland. U hoeft dus geen extra kosten te maken voor het afsluiten van een ANWB verzekering. Meer informatie is te vinden op www.vhd.nl.

Bij schade, pech en ongeval dient direct contact opgenomen te worden met de verhuurder. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan Camperinspanje.eu uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Camperinspanje.eu.

Indien door “overbelading” van de camper het totaal toegestane maximaal gewicht van 3500 kilo wordt overschreden, dan zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten geheel voor rekening van de huurder. Gedacht wordt hierbij o.a. aan het niet uitbetalen van de verzekering bij schade, ongevallen en bij schade aan de camper als gevolg van deze “overbelading”.

Verhuurder is niet aansprakelijke voor kosten die voortvloeien uit technische mankementen zoals o.a. telefoonkosten, kosten voor het aanpassen van het reisschema, enz. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie of -vervanging, ruitbreuk, boetes etc.

Reparaties
Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de kampeerauto dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto die een kostenbedrag van € 100,- niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder geschieden. Wel dient huurder dan de nota met btw-specificatie plus de kapotte onderdelen mee terug te nemen, anders wordt het schadebedrag niet uitbetaald. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto welke hoger zijn dan € 100,- mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door verhuurder toestemming is gegeven, zullen door verhuurder worden vergoed na overlegging van rekening met btw en na inlevering van de eventueel vervangen onderdelen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.

Tolweg
Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang:

Op een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven en betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditcard. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voor vertrek registreert bij “Visitors Payments”.  Let op, u heeft hier wel een kenteken van de camper voor nodig. Is dat bij u nog niet bekend, dan kunt u zich ook op een later moment registreren.

Er wordt o.a. tol geheven op de volgende wegen:

Tolring Oslo / Oslofjordtunnel / Rv551 Folgefonntunnel / Rv2 Klofta / Nybakk / FV110 Raufoss / Gjovik / Tolring Kristiansand / Tolring Bergen / Tolring Stavanger / Tolring Tonsberg / E6 Trondheim–Stordal / E6 Gardemoen-Moelv / Rv5 Fjaerland-Sognda.

Als u zich niet vooraf heeft geregistreerd, komen de facturen na ongeveer 3 maanden bij ons binnen. Hierdoor krijgen wij te maken met administratieve werkzaamheden die extra kosten met zich meebrengt voor zowel u als voor ons. Wij willen u daarom verzoeken u vooraf aan te melden voor deze ‘’Visitors Payments”. Voor elke factuur die wij naderhand moeten verwerken, zijn we helaas genoodzaakt om €15,- administratiekosten in rekening brengen.  Ook kan het voorkomen dat verhuurder achteraf bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of andere boetes ontvangt. Deze zal de verhuurder doorberekenen aan de huurder + €15,- administratiekosten.

Algemeen
In de huurprijs zit o.a. inbegrepen: complete inventaris – kilometervrij – luifel – verlengsnoer –  waterslang – gasfles(sen)  – verzekeringsbewijs – uitgebreide instructie – internationale alarmservice (dag en nacht bereikbaar). Voor de overige huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de ANWB Algemene Huurvoorwaarden. Verhuurder kan gebruik maken van Autoverhuur Waarschuwing Systeem (Bovag) en behoudt het recht huurder zonder opgave van redenen te weigeren.